×

IZVĒLIETIES SAVU VALODU

JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Konkursam var pieteikties:

  • fiziska persona;
  • juridiska persona, kas konkursa pieteikuma iesniegšanas dienā reģistrēta ne ilgāk kā trīs pilnus gadus, atrodas un savu saimniecisko darbību veic vai apņemas veikt Rīgā.

Nē, fiziskām personām nav noteikts dzīvesvietas ierobežojums.

Jā, ir atļauts iesniegt vairākus savstarpēji nesaistītus komercdarbības projektus (ievērojot Nolikumu).

Nē, uzņēmuma reģistrācijas izdevumiem līdzfinansējums netiek piešķirts.

Caurauklot (cauršūt) nepieciešams visus iesniedzamos dokumentus – pieteikuma veidlapu, CV un, ja tādi ir, citus pielikumus un papildu dokumentus. Visus dokumentus sasien, uz mezgla novieto uzlīmi, uz kuras norādīts sasietā dokumenta lapu skaits, parakstīšanas datums, vieta, kā arī parakstītāja vārds, uzvārds un amats. Visbeidzot, dokumentu paraksta, un, ja komersantam ir zīmogs, arī apzīmogo.

Gala atskaite iesniedzama brīvā formā un tajā iekļaujama šāda informācija:

  • aprakstošā daļa  īsumā informējot par projekta realizācijas gaitu, panākumiem un problēmām, ja tādas radušās projekta īstenošanas gaitā;
  • finanšu pārskats, kurš strukturējams atbilstoši līgumā ar pašvaldību noteiktajai projekta plānotai izmaksu tāmei. Finanšu pārskatā iekļaujama informācija par granta saņēmēja paša finansējuma, kas izmantots konkursa pieteikumā noteikto aktivitāšu realizācijai, apjomu un izlietojumu;
  • informācija par konkursa pieteikumā noteikto aktivitāšu realizācijas rezultātā no jauna radītajām darba vietām Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;
  • granta saņēmēja turpmāk plānotajām darbībām savas komercdarbības attīstībai.

Gala atskaitei jāpievieno granta saņēmēja apliecinātas, izdevumus apliecinošu dokumentu kopijas. Kopijas apliecinājums sastāv no vārdiem „Kopija pareiza”, apliecinātāja paraksta, paraksta atšifrējuma un datuma.

Sīkāks skaidrojums par šo tēmu ir pieejams Finanšu ministrijas mājas lapā.

Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 5.panta otrajā daļā ir noteikts, ka ar mikrouzņēmumu nodokli tiek aplikts mikrouzņēmuma taksācijas perioda apgrozījums (ieņēmumi).
Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma (turpmāk – likums) 41. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka neto apgrozījums ir ieņēmumi no produkcijas vai preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitīta tirdzniecības atlaide un citas piešķirtās atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar apgrozījumu. Savukārt likuma 41.panta otrajā daļā ir noteikts, ka postenī "Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi" norāda dažādus citus ieņēmumus (piemēram, gūto peļņu no ilgtermiņa ieguldījumu objektu atsavināšanas vai no ārvalstu valūtas kursu svārstībām, ieņēmumus no saņemtajām apdrošināšanas atlīdzībām, no saņemtās finanšu palīdzības vai finansiālā atbalsta), kas nav norādīti postenī "Neto apgrozījums" vai citos attiecīgajos ieņēmumu posteņos un kas radušies saimnieciskās darbības rezultātā vai izriet no tās.
Līdz ar to, ņemot vērā minēto, saņemtais grants (finanšu atbalsts) ir mikrouzņēmuma apgrozījums (ieņēmumi) un tiek aplikts ar mikrouzņēmumu nodokļa likmi 15% apmērā.

TOP