Projekts tiek īstenots divu ES finansēto šādu projektu ietvaros:

 • Rīgas Centrāltirgus revitalizācija – kanālmalas infrastruktūras un publiskās ārtelpas sakārtošana;
 • Rīgas Centrāltirgus revitalizācija – pazemes pagrabu pārbūve uzņēmējdarbības veicināšanai

Projektu mērķis:
Projektu mērķis ir atbilstoši Rīgas pilsētas attīstības plānošanas dokumentiem, attīstīt un revitalizēt Rīgas Centrāltirgus degradēto teritoriju un nodrošināt Centrāltirgus paviljonu apbūves ansambļa kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīgu pastāvēšanu un publisko pieejamību.
Projekta ietvaros tiks veikti:

 • Rīgas Centrāltirgus kanālmalas/piegādes zonas un Centrāltirgus ielas posmā no Maskavas ielas līdz Prāgas ielai pārbūve
 • ;

 • atjaunošanas darbi pagrabiem zem Rīgas Centrāltirgus Zivju, Sakņu, Gastronomijas, Piena un Gaļas paviljoniem, kur tiks izveidotas telpas pārtikas produktu ražošanai, to pirmreizējai apstrādei un uzglabāšanai,
 • vēsturiskas ekspozīcija par Rīgas Centrāltirgu izveide;
 • izbūvēta piestātne kuģīšiem Kārļa baseina kanālmalā;

Projektā plānoti šādi rezultatīvie rādītāji:

 • apmeklētāju skaita pieaugums Rīgas Centrāltirgū – 30 000;
 • jaunradīta vēsturiska ekspozīcija pārbūvētajā teritorijā un izbūvēta kuģīšu piestātne Kārļa baseina kanālmalā;
 • Atjaunoto degradēto teritoriju platība, kas pielāgota jaunu komersantu izvietošanai vai esošo komersantu komercdarbības paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībās – 1 ha;
 • Atbalstītajā teritorijā atrodošos komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos – 1 000 000, 00 EUR;
 • Jaunizveidoto darba vietu skaits atbalstītajās teritorijās – 30 darba vietas.

Informācija par Rīgas Centrāltirgu:

 • Rīgas Centrāltirgus atrodas Rīgā, Latgales priekšpilsētā, teritorijā starp Maskavas ielu, Turgeņeva ielu, Prāgas ielu, Gaiziņa ielu, Gogoļa ielu un Centrāltirgus ielu.
 • Teritorija ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” daļa, kā arī atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas „Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā un ir pašvaldības īpašumā.
 • Saskaņā ar Kultūras ministrijas 29.10.1998. rīkojumu Nr.128 „Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts” Centrāltirgus paviljonu ansamblis Nēģu ielā 7, Rīgā, ir valsts nozīmes kultūras piemineklis.
 • Rīgas Centrāltirgu dienā apmeklē vidēji 80-100 tūkstoši iedzīvotāju, vidēji apmeklējuma reizē tērējot aptuveni 8-14 eiro. Apmeklētāju norādītās tirgus priekšrocības ir zemāka cena, lielāka izvēle un svaigi produkti.

Problēmas apraksts:

 • Būtiskākie Centrāltirgus trūkumi ir nesakārtota vide, autotransporta stāvvietu trūkums un kriminogēna vide. Papildus pie problēmām var minēt elektroinstalāciju atrašanos riska stāvoklī (energoaudita slēdziens), esošās ugunsdrošības signalizācijas neatbilstība spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, paviljonos nedarbojošās apkures un kondicionēšanas sistēmas, neiespējamību nodrošināt laika apstākļiem atbilstošu temperatūras režīmu. Centrāltirgus ārtelpai un pazemes telpām steidzami nepieciešami pārbūves un labiekārtošanas darbi, inženierkomunikācijas ir sliktā stāvoklī – novecojušas, nepilda nepieciešamās funkcijas.
 • Teritorijas neefektīva un neatbilstoša izmantošana, tā netiek izmantota atbilstoši teritorijas attīstības redzējumam.
 • Ņemot vērā gan objekta funkcionālo un vēsturisko nozīmi, gan esošo problemātiku ir nepieciešams uzsākt objekta pārbūvi.

Izpildes termiņi:

Būvdarbi līdz 2022.gada vidum

Projektu finansējums: 12 089 382,00 EUR:

 • – ERAF 5 175 975,00 EUR;
 • – RD līdzfinansējums 6913407 EUR