×

IZVĒLIETIES SAVU VALODU

JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Konkursam var pieteikties:

  • fiziska persona;
  • juridiska persona, kas konkursa pieteikuma iesniegšanas dienā reģistrēta ne ilgāk kā divus pilnus gadus, atrodas un savu saimniecisko darbību veic vai apņemas veikt Rīgā.

Nē, fiziskām personām nav noteikts dzīvesvietas ierobežojums.

Jā, ir atļauts iesniegt vairākus savstarpēji nesaistītus komercdarbības projektus (ievērojot Nolikumu).

Nē, uzņēmuma reģistrācijas izdevumiem līdzfinansējums netiek piešķirts.

Nē, finanšu prognožu lapas pielāgojamas, lai precīzi atspoguļotu katra projekta gaitu.

Caurauklot (cauršūt) nepieciešams visus iesniedzamos dokumentus – pieteikuma veidlapu, finanšu prognožu lapas, CV un, ja tādi ir, citus pielikumus un papildu dokumentus. Visus dokumentus sasien, uz mezgla novieto uzlīmi, uz kuras norādīts sasietā dokumenta lapu skaits, parakstīšanas datums, vieta, kā arī parakstītāja vārds, uzvārds un amats. Visbeidzot, dokumentu paraksta, un, ja komersantam ir zīmogs, arī apzīmogo.

Gala atskaite iesniedzama brīvā formā un tajā iekļaujama šāda informācija:

  • aprakstošā daļa  īsumā informējot par projekta realizācijas gaitu, panākumiem un problēmām, ja tādas radušās projekta īstenošanas gaitā;
  • finanšu pārskats, kurš strukturējams atbilstoši līgumā ar pašvaldību noteiktajai projekta plānotai izmaksu tāmei. Finanšu pārskatā iekļaujama informācija par granta saņēmēja paša finansējuma, kas izmantots konkursa pieteikumā noteikto aktivitāšu realizācijai, apjomu un izlietojumu;
  • informācija par konkursa pieteikumā noteikto aktivitāšu realizācijas rezultātā no jauna radītajām darba vietām Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;
  • granta saņēmēja turpmāk plānotajām darbībām savas komercdarbības attīstībai.

Gala atskaitei jāpievieno izdevumus apliecinoši dokumenti (bankas apstiprināts maksājuma uzdevums par rēķina apmaksu; Latvijas Republikas normatīvo aktu kārtībā apstiprināta čeka kopija, ja tiek uzrādīts čeka oriģināls) un citas apliecinātas atbalstāmo izmaksu izdevumus pamatojošu dokumentu kopijas. Kopijas apliecinājums sastāv no vārdiem „Kopija pareiza”, apliecinātāja paraksta, paraksta atšifrējuma un datuma.

Sīkāks skaidrojums par šo tēmu ir pieejams Finanšu ministrijas mājas lapā.

AUGŠUP